Bernays Propaganda & Stojche

Zloben funk

Piosenka pochodzi z albumu: Vtora mladost, treta svetska vojna